+49 361 5616012 info@alkewitz-la.de
Mirko Droese

Mirko Droese

B.Eng. Land­schafts­ar­chi­tek­tur

Aus­bil­dung
2010 — 2013 — Bache­lor Stu­di­um der Land­schafts­ar­chi­tek­tur an der Fach­hoch­schu­le Erfurt

Berufs­er­fah­rung
2014 — 2016 — Mit­ar­beit Land­schafts­bau Erfurt, Erfurt
2016 — 2018 — Mit­ar­beit Lus­ka Frei­raum GmbH, Dach­au
2018 — 2020 — Mit­ar­beit GFSL clau­sen land­schafts­ar­chi­tek­ten, Leip­zig
seit 2020 — Mit­ar­beit bei Alke­witz Land­schafts­ar­chi­tek­ten, Erfurt