+49 361 5616012 info@alkewitz-la.de
Maja Müller

Maja Müller

cand. M.Eng. Landschaftsarchitektur

Aus­bil­dung
2019–2022 — Bache­lor Stu­di­um der Land­schafts­ar­chi­tek­tur an der Fach­hoch­schu­le Erfurt
seit 2022 — Mas­ter Stu­di­um der Land­schafts­ar­chi­tek­tur an der Fach­hoch­schu­le Erfurt

Berufs­er­fah­rung
2022 — Prak­ti­kum bei Büro für Land­schafts­ar­chi­tek­tur Frank Fei­s­tel, Erfurt
seit 2023 — Werk­stu­den­tin bei Alke­witz Land­schafts­ar­chi­tek­ten, Erfurt